به علت عدم پرداخت حق الزحمه پیمانکار توسط شرکت تعاونی عصر هلیل پارس کلیه سرویس های این شرکت تا اطلاع ثانوی مسدود می باشد